Spółka we współpracy z Kvarko ASI sp. z o.o. realizuje projekt pn. „ Innowacyjny system Stado.pl z układem microchipowym SAiND wspierający pracę hodowców bydła mlecznego”, współfinasowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Numer umowy o Wsparcie: 4/Kvarko z dn. 30 listopada 2017 roku
Wysokość dofinansowania projektu z UE: 2.366.400,00 złotych
Łączna kwota projektu: 2.958.000,00 złotych